Zpracování osobních údajů

Background

Zásady zpracování osobních údajů žadatelů o nadační příspěvek, dárců a dalších uživatelů webových stránek

Těmito zásadami plní náš nadační fond, jako správce Vašich osobních údajů, své povinnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady jsou určeny pro webové stránky. Další informace o zpracování Vašich osobních údajů Vám budou poskytnuty zejména v souvislosti s vyplněním žádosti o nadační příspěvek. Zpracování tzv. cookies souborů upravuje samostatné zásady zveřejněné na těchto webových stránkách.

Komu Vaše osobní údaje poskytujete?

Osobní údaje poskytujete Nadačnímu fondu pro protonovou terapii, IČO 24776912, se sídlem Klimentská 1246/1, Praha 1 – Nové město, PSČ 110 00, zapsanému v rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 819, který bude jejich správcem.

Kde nás můžete kontaktovat?

Adresa: Klimentská 1246/1, Praha 1 – Nové město, PSČ 110 00

Tel.: +420 226 222 026

E-mail: info@nfppt.cz

Webový kontaktní formulář: https://nfppt.cz/kontakt/

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a proč?

Žadatelé o nadační příspěvek (a jeho příjemci):

Zpracování výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem; v případě jejich neposkytnutí nebude možné žádost o nadační příspěvek přijmout, resp. posoudit.

Dárci: Neposkytnete-li dar anonymně, budeme zpracovávat

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů je zcela dobrovolné a záleží na osobě dárce, zda je našemu nadačnímu fondu poskytne.

Uživatelé webových stránek:

Zpracování výše uvedených osobních údajů je smluvním požadavkem; v případě jejich neposkytnutí nebude možné služby našeho nadačního fondu využívat.

Všechny osobní údaje získáváme od Vás zejména v souvislosti s vyplněním formulářů na webových stránkách, případně z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí či insolvenční rejstřík), případně od Vašeho zákonného zástupce.

Jaké jsou účely zpracování Vašich osobních údajů?

Náš nadační fond zpracovává Vaše osobní údaje pro účely:

Jaký je právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je

Vaše osobní údaje nebudou naším nadačním fondem předávány do státu, který není členským státem Evropské unie, nebo mezinárodní organizaci, jestliže např. o to sami nepožádáte.

Vaše osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování.

Kdo všechno s Vašimi osobními údaji pracuje?

Vaše osobní údaje zpracovává nebo k nim má přístup (s výjimkou subjektů, kterým musíme Vaše osobní údaje předat v rámci povinností stanovených právními předpisy – např. správní orgány):

Jak dlouho Vaše osobní údaje zpracováváme?

Osobní údaje, které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat po dobu 2, resp. 5 let od Vámi uděleného souhlasu nebo do doby, než s tímto zpracováním vyjádříte nesouhlas. Vezměte však na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

Osobní údaje, které zpracováváme bez Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat po dobu nezbytně nutnou danou vymezeným účelem zpracování osobních údajů, minimálně 5 let od ukončení jakéhokoliv časově posledního smluvního či jiného právního vztahu s naším nadačním fondem, pokud z právních předpisů nebo z oprávněného zájmu našeho nadačního fondu nebude vyplývat doba delší. Důvodem může být např. uplatňování nároků z poskytnutých služeb.

Jaké je zabezpečení Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány manuálně a výpočetní technikou (PC). Za účelem bezpečnosti Vašich osobních údajů byla přijata příslušná technicko-organizační opatření (např. opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, jakož i k jinému zneužití Vašich osobních údajů).

Veškeré subjekty, kterým mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny, respektují Vaše právo na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat v souladu s ochranou Vašich osobních údajů.

Jaká máte práva?

 Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat od našeho nadačního fondu potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou naším nadačním fondem zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

Žádost o přístup k Vašim osobním údajům vyřídí náš nadační fond bezplatně. Je-li však Vaše žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje, může náš nadační fond odmítnout Vaší žádosti vyhovět nebo Vám uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

Právo na opravu osobních údajů

Máte právo na to, aby náš nadační fond bez zbytečného odkladu opravil Vaše nepřesné osobní údaje.

Máte také právo na to, aby náš nadační fond bez zbytečného odkladu doplnil Vaše osobní údaje, pokud jsou neúplné.

Právo na výmaz osobních údajů

Máte právo na to, aby náš nadační fond bez zbytečného odkladu vymazal Vaše osobní údaje, pokud je dán zejména jeden z těchto důvodů:

Právo na výmaz se neuplatní v případech, kdy zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti našeho nadačního fondu (typicky uložené zákonem), pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědecké, historické nebo statistické, nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků našeho nadačního fondu (např. vymáhání pohledávek).

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo, aby náš nadační fond po omezenou dobu nezpracovával Vaše osobní údaje, jestliže je např. splněna jedna z těchto podmínek:

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Jestliže Vaše osobní údaje zpracovává náš nadační fond na základě Vašeho souhlasu, můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Vezměte však na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě jiného právního základu, než je Váš souhlas.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Máte právo požadovat, aby Vám náš nadační fond předal Vaše osobní údaje, které od Vás získal pro uzavření smlouvy s Vámi a její plnění nebo s jejichž zpracováním jste udělil souhlas. Osobní údaje však můžete získat jen v případě, že je náš nadační fond zpracovává automatizovaně v elektronické podobě. Poté Vám budou Vaše osobní údaje předány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je náš nadační fond zpracovává na základě svých oprávněných zájmů. Náš nadační fond Vaší námitce vyhoví, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování Vašich osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je náš nadační fond zpracovává pro účely svého přímého marketingu (typicky propagaci své činnosti). Náš nadační fond Vaší námitce v tomto případě vždy vyhoví.

Právo podat stížnost

Máte právo bez ohledu na všechna výše uvedená práva podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů ze strany našeho nadačního fondu u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (více na www.uoou.cz), zejména domníváte-li se, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

Nadační fond pro protonovou terapii

Žádost o nadační příspěvek či nezdravotní asistenční službu

    Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním údaje o diagnóze. Podrobnosti naleznete zde

    Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

    Partneři